Osaava® draamaohjaaja

Ammatillista koulutusta ja osaamisen kehittämistä

”Ammatillinen itsetunto ja varmuus lisääntyi huimasti, kiitos tämän koulutuksen.”

Ota draaman menetelmät osaksi ammattitaitoasi.

Osaava® draamaohjaaja -koulutus tuo draaman menetelmät osaksi ammattitaitoasi ja opetusta. Se vastaa tarpeeseen saada varmuutta draaman ja toiminnallisten menetelmien teoriaan, käyttöön, soveltamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutuskokonaisuudessa tullaan tutuksi draaman työtapojen, menetelmien ja niiden käyttömahdollisuuksien kanssa. Koulutus tarjoaa maistiaisia draaman genreistä ja niiden käytöstä. Menetelminä yhdessä tekeminen, harjoitteleminen, testaaminen ja ideoiminen. Koulutus tarjoaa siis oivallisen mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja vertaisoppimiseen. Draamaopinnoista saat myös paljon itsellesi ja omien voimavarojesi vahvistumiseen.

Kuusi koulutuspäivää sekä koulutuksen tehtävät vastaavat 10 opintopisteen työmäärää.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • osaa määritellä draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja arvioida niiden vaikutuksia draaman käyttöön, ryhmän toimintaan ja draamaohjaajana toimimiseen
 • osaa arvioida draamamenetelmien käyttöä ja soveltuvuutta eri tilanteissa
 • osaa ohjata ryhmäprosessia ja tukea luottamuksellisen ja kannustavan ilmapiirin syntymistä
 • osaa käyttää draaman menetelmiä osana omaa työtään ja soveltaa menetelmiä omiin käyttötarkoituksiin
 • osaa rakentaa itselleen toiminnallista työkalupakkia
 • osaa arvioida omaa toimintaansa menetelmien ohjaamisessa
 • osaa soveltaa draamamenetelmiä osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta
 • osaa kuvata prosessidraamaprosessin elementtejä
 • osaa rakentaa erilaisia prosessidraamoja
 • osaa käyttää prosessidraamaa osana omaa opetustaan
 • osaa arvioida omaa toimintaansa prosessidraaman ohjaamisessa
 • osaa hyödyntää draamaharjoituksia ilmaisuvoiman vahvistamiseen ja jännityksen lieventämiseen
 • osaa käyttää erilaisia harjoituksia ja menetelmiä näyttelijäntyön kehittämiseksi
 • osaa toimia ohjaajana oppilaiden näyttelijäntyön tukena
 • osaa hyödyntää draaman menetelmiä työyhteisön kehittämisessä ja vahvistamisessa

Kenelle

Osaava® draamaohjaaja – koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman ja toiminnallisten menetelmien käytöstä työssä ja vapaa-ajan toiminnassa kuten opettajille, varhaiskasvattajille, kouluttajille, työyhteisön kehittäjille, ryhmien ohjaajille, harrastustoiminnan vetäjille, järjestötoimijoille sekä esihenkilöille

Ammatillista kehittymistä tukeva koulutus sopii hyvin aloitteleville, draaman käytöstä ja opetusmenetelmiensä kehittämisestä kiinnostuneille, mutta erinomaisesti myös heille, jotka ovat jo käyttäneet draaman elementtejä ja haluavat nyt vahvistaa ja monipuolistaa draaman käyttöä.

Kouluttajana

Kouluttajana draamapedagogi, koulutusalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell. Jutta on opettanut ja käyttänyt draama koulutuksissaan yli 20 vuotta. Hän on toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella yli 11 vuotta. Osaava draamaohjaaja – koulutuksessa näyttäytyy hyvin Jutan vahva vuosien varrella rakentunut ammattitaito draaman ohjaamisesta ja soveltamisesta. Jutta on käyttänyt draamaa hyvin erilaisissa konteksteissa ja myös epätyypillisille kohderyhmille, mutta tehnyt myös pitkän uran perusopintojen opiskelijoiden opetuksessa.

Jutasta sanottua:  Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Hänellä on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Osaava draamaohjaaja -kokonaisuuden monipuoliset draamaharjoitukset, yhteiskehittäminen ja tekemisestä saatava palaute on arvokas mahdollisuus päästä kehittämään ammatillisuutta.

Opetusmuodot: Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, draamaprosessien toteutusta, harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen, oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa:

 • pedagogista ajattelua draamaohjaamisen taustalla
 • tietävänsä mitkä tekijät ovat draamatoimintaa tukevan toiminnan edellytyksenä
 • hallitsevansa keinoja soveltaa draamallisia menetelmiä omaan ympäristöönsä

Suoritustavat: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien tekemistä ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali: Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

Koulutuspäivien sisältö

Koulutuspäivät 1-2

Koulutusjaksolla käsittelemme sekä teorian että käytännön kautta draamakasvatuksen keskeisiä käsitteitä. Tarkastelemme käsitteiden vaikutusta draaman suunnitteluun ja ohjaamiseen. Nostamme esiin myös muita draamaohjaajana toimimisen erikoispiirteitä. Erityisesti tarkastelemme ryhmän ohjaamista ja hallintaa sekä keinoja, joilla ryhmää saa ohjattua ja tuettua avoimen, luottamuksellisen ja kannustavan ryhmähengen ja turvallisen ilmapiiriin rakentumiseen.

Harjoittelemme, miten erilaiset ilmaisu- ja draamaharjoitukset voivat toimia esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa sekä esiintymisjännityksen lieventämisessä. Käsittelemme draaman käyttöä, toiminnallisia menetelmiä ja ilmaisutaitoa osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Teemme paljon konkreettisia harjoituksia, joiden kautta opimme menetelmistä mutta myös itsestämme.

 • Minä draamaohjaajana
 • Draamalla tavoitteisiin
 • Draamaohjaajana toimiminen
 • Draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ohjaamisen tukena
 • Luovat toiminnalliset menetelmät
 • Draama esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa
 • Draama tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksessa

Koulutuspäivät 3-4

Koulutusjaksolla tutustumme käytännön kautta draaman erilaisiin genreihin, menetelmiin ja työtapoihin. Saat maistiaisia mm. improvisaatiosta, tarinateatterista, forumteatterista, mutta erityisesti keskitymme prosessidraamaan draamakasvatuksen genrenä. Käsittelemme erilaisen prosessidraamojen dramaturgiaa ja suunnittelua sekä prosessidraamojen ohjaamista ja toteutusta. Koulutusjaksolla tutustutaan myös näyttelijäntyön perusteisiin ja teatterityön lähtökohtiin kuten improvisaatio, äänenkäyttö, läsnäolo, kontakti, liike. Tarkastelemme ohjaajan roolia ja tehtäviä näyttelijäntyön tukemisessa.

 • Draaman työtavat ja menetelmät tutuksi
 • Prosessidraama haltuun
 • Draamakokonaisuuksien rakentaminen
 • Näyttelijäntyön tukeminen

DRAAMA OMASSA TYÖSSÄ -TEHTÄVÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Päättötyön osa 1: draamakokonaisuuden suunnittelu ja ohjaaminen omassa työssä

Koulutuspäivät 5 - 6

Päättötyön osa 2: Draama omassa työssä -tehtävän esittely

Koulutusjaksolla tutustutaan aiemmin itsenäisesti toteutettuihin draamakokonaisuuksiin ja käydään läpi niiden toteutusta. Pohditaan yhdessä mitä on opittu ja miten kokemuksia voidaan hyödyntää omassa työssä. Mukana vahvasti vertaisoppiminen ja yhteiskehittäminen.

LISÄKSI

Osaava® draamaohjaaja -koulutuksen käyneille järjestetään seuraavan kahden lukukauden ajan kaksi maksutonta Opitaan yhdessä draamasta -webinaaria, jossa osallistujat voivat nostaa esiin draaman käyttöön liittyviä teemoja, pohdintoja ja kysymyksiä. Osallistujat voivat kysyä kouluttajalta draamasta ja sen käyttöön liittyvistä ongelmista ja mietteistä. Lisäksi mukana vahvasti vertaisjakaminen ja oppiminen.

Seuraavat Osaava®-koulutukset

Hämeen kesäyliopisto, verkkototeutus 8 op. maalis-toukokuu alkaen 7.3.2024

Vaasan kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op helmi-huhtikuu alkaen 22.2.24

 

 

 

 

Osallistavat ja oivalluttavat menetelmät asiakastyössä, ryhmänohjauksessa ja koulutuksissa

Hämeen kesäyliopisto 24-25.11.23 pe-ilta ja lauantai

Tampereen kesäyliopisto 26-27.1 pe ilta ja lauantai. Etätapaaminen 6.2 klo 18-20

Vaasan kesäyliopisto 7-8.5.24 pe-ilta ja lauantai

Löydät tarkemmat koulutussisällöt kesäyliopistojen sivuilta. Tulossa tarkemmat koulutustiedot myös Osaavan nettisivuille piakkoin.

 

Tulossa päivitettyjä tietoja...

Hämeen kesäyliopisto, Osaamista Vuorovaikutukseen -webinaarisarja maalis-toukokuussa 2024 joka toinen perjantai aamupäivisin klo 9.30-11 alkaen 22.3.2024

 

Muita koulutuksia

TOIMINNALLISET JA OIVALLUTTAVAT MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSESSA

Koulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään osaamistasi toiminnallisilla menetelmillä sekä oivalluttavilla työskentelytavoilla ja kaipaat rohkaisua sekä konkreettisia ideoita työnohjauksen monipuolistamiseksi.

Jyväskylä 2-3.2.24

Helsinki 16–17.2.24

Kuopio 22–23.3.24

Turku 5-6.4.24

Tampere 17–18.5.24

Oulu 7-8.6.24

Koulutuksen hinta

Hinta 280 € + alv.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

LUE LISÄÄ

Ilmoittaudu koulutukseen järjestävän oppilaitoksen sivuilla.

"Olin käyttänyt jo jonkin verran draama opetuksessa, mutta nyt vasta sain syvempää ymmärrystä ja rohkeutta integroida draaman menetelmiä opetukseen. Sain uutta intoa omaa työhöni!"

Draamakouluttaja Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Olen opiskellut draamakasvatusta tai draamapedagogiikkaa, millä nimellä se vielä 2000-luvun alussa kulki, sivuaineena Jyväskylän yliopistossa. Draamakasvatus ja sen osallistavat menetelmät, ovat se syy, minkä vuoksi minusta ylipäätään tuli kouluttaja. Olin hyvin organisaatioviestintään suuntautunut, mutta draamasta löysin ne välineet ja keinot, joilla koin, että pystyn syventämään oppimisen kokemusta ja innostamaan osallistujia.

Olen toiminut Jyväskylän Avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella vuodesta 2009 ja lisäksi toimin tuntiopettajana aineopintojen Työpajateatteri-jaksolla. Olen siis päässyt pitkään opettamaan ja oppimaan draaman soveltamista eri konteksteihin ja oppiaineisiin draaman opiskelijoiden kanssa.

Yliopisto-opetuksen lisäksi käytän draamaa osana koulutuksiani, joskus pienimuotoisemmin, joskus täysin niihin painottuen tai integroiden menetelmiä asian syventämiseen kuten esim. asiakaspalvelukoulutuksissa tai työyhteisöjen kehittämisessä.

Pitääkseni yllä osaamistani olen myös muun muassa vetänyt vapaaehtoisena kouluikäisille ilmaistutaidon kerhoa sekä harrastanut improvisaatioteatteria. Tarinateatteri Raakussa olen mukana nyt viidettä vuotta.

Koen, että draamaohjaajalla ei tarvitse olla näyttelijätaustaa eikä hänen tarvitse olla yli-innokas heittäytyjä. Tärkeintä on, että sinulla on syy ja tavoite miksi käytät draamaa, mukana oma innostus ja luotto siihen, että draama toimii!

Tule mukaan niin täytetään yhdessä sinun draamasalkkusi!

”Jutta on itse paras esimerkki opettamistaan asioista: sujuva ja mielenkiintoinen esiintyjä, joka saa ryhmän osallistumaan ja heittäytymään”

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi

Ohjaamo®